شهادت مسلم بن عقیل(ع)

شهادت مسلم بن عقیل(ع)     قیام مسلم و ترساندن کوفیان از سایه جنگ هانی بی‌خبر از خیانت شریح قاضی، نیمه‌جان در زندان ابن زیاد به انتظار یاری قوم خود نشسته بود. مسلم از حال او باخبر شد، چهار هزار نفر از یاران خویش را جمع کرد و به قصد مبارزه با ابن زیاد حرکت کرد، مسجد و بازار از مردان مسلح پر شد، عبیدالله به قصر گریخت و درهای قصر را محکم بست. یاران مسلم لحظه به ...